อธิการบดี
รองอธิการบดี

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 

 
ผอ.กองนโยบายและแผน
 
ผอ.กองกลาง
 
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน
ผอ.กองอาคารสถานที่และบริการ
รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลังและทรัพย์สิน

รักษาราชการแทน
ผอ.กองการบริหารงานบุคคล

รักษาราชการแทน
ผอ.กองการพัสดุ
รักษาราชการแทน
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานอนามัยและบริการสุขภาพ หัวหน้างานยานพาหนะ หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน