คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี

 1 อาจารย์ ดร.ธนิน   กรอธิพงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ
 2 นายทรงศักดิ์   ปุคคละนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 3 นายชาคริต เชาวนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 4 นายอรรณพ นามสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 5 นางเพ็ญพักตร์ วงศ์ชัยสิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ
 6 อาจารย์วิชชา นาจำปา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการพัสดุและกองทุนกู้ยืมฯ กรรมการ
 7 นายลัด พอกกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และบริการ กรรมการ
 8 นางบุญตา   แสนกล้า ผู้อำนวยการกองประชุมและพิธีการ กรรมการ
 9 นางสาวกฤชชฎา   กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ
 10 อาจารย์แก้วมณี อุทิรัมย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรรมการ
 11 ผศ.ดร.อุษณีย์ มาลี ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล กรรมการ
 12 ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ หัวหน้างานอนามัยและบริการสุขภาพ กรรมการ
 13 อาจารย์จงกล ศิริประภา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กรรมการ
 14 ผศ.ดร.จาริณี ม้าแก้ว หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน กรรมการ
 15 รศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา หัวหน้างานยานพาหนะ กรรมการ
 16 นางเกณิกกา สง่ากลาง รักษาราชการแทนหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ กรรมการ
 17 นายโชคชัย วิเศษศรี ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขนุการ