สำนักงานอธิการบดี

เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ตั้งอยู่ที่อาคาร15 ชั้น2  โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8821/ 8820/งานธุรการ 8822,8823  โทรสาร 0 4461 2858