ดร.ธนิน  กรอธิพงศ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกส่วนฝ่าย จัดประชุมสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ประชุมสำนักงานอธิการบดี