สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริม อำนวยความสะดวกแก่สายงานบริหาร สายงานวิชาการ และสายงานสนับสนุนการสอน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมพิธีการและเลขานุการ งานยานพาหนะ งานอนามัยและสุขาภิบาล งานสวัสดิการ งานอาคารสถานที่ และงานอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นสำนักงานอธิการบดีจึงเป็นหน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

สำนักงานอธิการบดีเดิม คือ “สำนักงานอธิการ”  จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ในปี  พ.ศ. 2514  โดยแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายอาคารสถานที่

ในปี พ.ศ.2538 สำนักงานอธิการได้รับการยกฐานะเป็น “สำนักงานอธิการบดี” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 10 (1) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2542 ทำให้สำนักงานอธิการบดีมีการแบ่งงานตามภาระหน้าที่ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ต่อมาในเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2544  สำนักงานอธิการบดีได้ย้ายสถานที่ตั้งจากอาคาร 1 มาอยู่ ณ  อาคาร 15 ชั้น 2 และหน่วยงานต่างๆ  ที่สังกัดสำนักงานอธิการบดีก็ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยงานในเวลาเดียวกันด้วย ซึ่งได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 10 (1) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็น 3 กอง คือ กองกลาง  กองนโยบายและแผน  และกองพัฒนานักศึกษา

ต่อมาเมื่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสามัญครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เรื่องการแบ่งส่วนราชการและให้มีส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 30 กันยายน 2549  โดยแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 5 กอง กับ 1 สำนัก คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองคลังและทรัพย์สิน กองอาคารสถานที่และบริการ และสำนักงานมาตรฐานประกันคุณภาพฯ

ต่อมาเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความคล่องตัว สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสามัญครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 30  มกราคม 2553  ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี  โดยแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 8 กอง กับอีก 1  สำนัก  คือ  กองกลาง  กองนโยบายและแผน  กองพัฒนานักศึกษา  กองคลังและทรัพย์สิน  กองอาคารสถานที่และบริการ กองการบริหารงานบุคคล กองประชุมและพิธีการ กองการพัสดุและสำนักงานมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบภายใน

ถึงแม้ว่าสำนักงานอธิการบดีจะได้มีการเปลี่ยนชื่อ และปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่  แต่สำนักงานอธิการบดีก็ยังคงเป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการ ประสานงาน สนับสนุนส่งเสริมงานบริหารและงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเช่นเดิม และมุ่งเน้นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าสืบไป