ปรัชญา (Philosophy)

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลาง ที่มีระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มุ่งเน้นจิตบริการ  และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการบริการ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)

 1. บริหารจัดการด้านงานธุรการและสารบรรณ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. จัดทำแผนและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และจัดสวัสดิการ ให้บริการแก่นักศึกษา
 4. บริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 5. บริหารจัดการด้านพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 6. สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีจิตสำนึกในหน้าที่
 7.  บริหารจัดการด้านงานประชุมและพิธีการอย่างมีประสิทธิภาพ
 8.  พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ให้สะอาดสวยงาม
 9.  รวบรวม จัดระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
 10.  จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรและนักศึกษา
 11. จัดระบบการบริการด้านการรักษาความปลอดภัย และงานจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ
 12. จัดระบบการบริการด้านยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ
 13.  ส่งเสริม สนับสนุน ลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
 14. ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน