สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในความสำคัญ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ และความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและร่วมสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อไป

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562