สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560