ดร.ธนิน  กรอธิพงศ์  รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานอธิการบดี  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ” เมื่อระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ  และสามารถ อธิบาย  ความหมาย  ความสำคัญ  และความแตกต่างของหนังสือราชการประเภทต่างๆ ได้

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ”