แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 ขออนุญาตใช้ห้อง/อาคารหลังเวลา 19.00 น./วันหยุดนักขัตฤกษ์  
2 แบบขอใช้ห้องประชุม  อาคาร   สถานที่  
3 แบบขอใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
4 แบบขออนุญาตใช้หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  
5 แบบขอใช้ห้องประชุมอาคาร15 ชั้น3  (พุทธรักษา)  
6 หลักเกณฑ์การใช้หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  
7 ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้ อัตราค่าบริการ ค่บำรุงวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์