สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี ( Action Plan) อย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

โครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี ( Action Plan) ณ จังหวัดอุบลราชธานี