สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา และบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15) เพื่อให้ความรู้และทักษะการการเอาตัวรอด การป้องกัน การระงับอัคคีภัยในสถานการฉุกเฉินแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561