สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสร้างค่านิยมความรัก ความผูกพันต่อองค์กร (งานปีใหม่) เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และกระตุ้นให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เกิดความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการสร้างค่านิยมความรัก ความผูกพันต่อองค์กร (งานปีใหม่) 2562