สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน การทบทวนและการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “สรุปงาน สร้างพลัง หาจุดเสริม เพิ่มจุดแข็ง”  เมื่อระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ น้ำใสรีสอร์ท จ.จันทบุรี และศึกษาดูงาน ณ หมาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณี  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรักควมสามัครี และมีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม เพิ่มพูนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการทำงานให้กับบุคลากร ต่อไป

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน การทบทวนและการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “สรุปงาน สร้างพลัง หาจุดเสริม เพิ่มจุดแข็ง”