สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี  เมื่อวันที่  24 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ สินสยามรีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี บุคลากรของสถานฝึกประสบการวิชาชีพธุรกิจพนมพิมาน และบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ เกิดความรัก ความสามัคคี และมีทักษะการทำงานเป็นทีม

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี