โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมการป้