อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ”

ดร.ธนิน  กรอธิพงศ์  รักษาราชการแทน ผอ.สำ