สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน การทบทวนและการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “สรุปงาน สร้างพลัง หาจุดเสริม เพิ่มจุดแข็ง”

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน  การทบทวนและการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “สรุปงาน สร้างพลัง หาจุดเสริม เพิ่มจุดแข็ง”

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ”

ดร.ธนิน  กรอธิพงศ์  รักษาราชการแทน ผอ.สำ