ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

Print

ปรัชญา(Philosophy)

            บริการฉับไว  โปร่งใส  ถูกต้อง

วิสัยทัศน์(Vision)

            สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการบริการ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)

1.       จัดระบบงานธุรการและสารบรรณ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  วางแผน จัดระบบ บริหารจัดการงานประชุมและพิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  สรรหา  คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ีจิตสำนึกในหน้าที่

4.  บริหารจัดการด้านการเงิน พัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

5.  รวบรวม จัดระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

6.  พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ให้สะอาดสวยงาม 

7.  จัดระบบสวัสดิการ ความปลอดภัย และยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

8.  บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9.  ส่งเสริม สนับสนุนลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

10.  จัดทำแผนและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ

11.  จัดสรรงบประมาณ ติดตามและประเมินผล

12.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา พร้อมทั้งจัดบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา

2014 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ.
Powered by Joomla 1.7 Templates