คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำสำนักงานอธิการบดี

Print

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำสำนักงานอธิการบดี

1.  นายอรรณพ  นามสวัสดิ์                      ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

2.  นายโชคชัย  วิเศษศรี                          ผู้อำนวยการกองกลาง

3.  นางเพ็ญพักตร์  วงศ์ชัยสิน                  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

4.  ผศ.ศิริลักษณ์   ด้วงบุตรศรี                 ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน

5.  น.ส.กฤชชฎา  กุลทอง                        รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

6.  อาจารย์สุทธิพงษ์  ประดับวิทย์ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และบริการ

7.  ผศ.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม                 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ

8.  นางสมหมาย เชาวนกุล                      หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ กองกลาง

10. นางยุพิน  คำใจ                                หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง

11. นางจงกล  ศิริประภา                         หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

12. นางเด่นละออง  บัวคำโคตร                หัวหน้างานพัสดุ  กองคลังและทรัพย์สิน

15.  อาจารย์บรรพต  วงศ์ทองเจริญ           หัวหน้างานยานพาหนะ

17.  อาจารย์จารินี  ม้าแก้ว                       หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน  กองอาคารสถานที่และบริการ        

18.  ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  ศิริภานุมาศ            หัวหน้างานอนามัยและบริการสุขภาพ

2014 คณะกรรมการประกันคุณภาพ.
Powered by Joomla 1.7 Templates