ดร.ธนิน  กรอธิพงศ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมโครงการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เมื่อ วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560     ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น

โครงการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์